Virtual experience platform for your online events and exhitibions
Privacy & cookies
Wij bewaren je data alleen zolang als nodig is en delen alleen met andere partijen als dit nodig is voor het gebruik van de applicatie. Ons business model bestaat enkel uit het verbeteren van events en beurzen d.m.v. onze portal en daarom hebben wij geen commercieel belang bij de data. Alles wordt veilig opgeslagen en via een beveiligde SSL verbinding verstuurd.

Privacy Policy

Attune, gevestigd aan Marconibaan 46, 3439 MS Nieuwegein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Attune Marconibaan 46 3439 MS Nieuwegein

Persoonsgegevens die wij verwerken

Attune verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• E-mailadres
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website/app en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website/appbezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@attune-vep.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Attune verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen
• Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• Gebruik te maken van de Attune portal

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Attune bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Attune verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkings overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Attune blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Attune gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website/app wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website/app en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website/app naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website/app optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar service@attune-vep.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Attune zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Attune wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Attune neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

English

We only keep your data for as long as necessary and only share it with other parties if this is necessary for the use of the application. Our business model only consists of improving events and trade fairs by means of our portal and therefore we have no commercial interest in the data. Everything is stored securely and sent via a secure SSL connection.

Privacy Policy: Attune, located at Marconibaan 46, 3439 MS Nieuwegein, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details: Attune Marconibaan 46 3439 MS Nieuwegein

Personal data that we process Attune processes your personal data because you use our services and / or because you provide this information to us yourself. Below you will find an overview of the personal data that we process:
• First and last name
• Sex
• E-mail address
• IP address
• Other personal data that you actively provide, for example by creating a profile on this website, in correspondence and by telephone
• Internet browser and device type

Special and / or sensitive personal data that we process

Our website / app and / or service does not intend to collect data about website / app visitors who are younger than 16 years old. Unless they have permission from their parents or guardian. However, we cannot check whether a visitor is older than 16. We therefore advise parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this permission, please contact us via info@attune-vep.com and we will delete this information.

For what purpose and on what basis we process personal data

Attune processes your personal data for the following purposes:
• To offer you the option to create an account
• Using the Attune portal

How long we keep personal data

Attune does not store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected.

Sharing of personal data with third parties

Attune will not sell your information to third parties and will only provide it if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation. We conclude a processing agreement with companies that process your data on our behalf to ensure the same level of security and confidentiality of your data. Attune remains responsible for these processing operations.

Cookies, or comparable techniques, that we use

Attune only uses technical and functional cookies. And analytical cookies that do not infringe your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website / app. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website / app and your ease of use. They ensure that the website / app works properly and, for example, remember your preferred settings. We can also optimize our website / app with this. You can opt out of cookies by setting your internet browser so that it no longer stores cookies. In addition, you can also delete all information previously saved via your browser settings.

View, modify or delete data

You have the right to view, correct or delete your personal data. You can do this yourself via the personal settings of your account. You also have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by our company and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal data we have about you in a computer file to you or another organization mentioned by you. Do you want to exercise your right to object and / or the right to data portability. or if you have other questions / comments about the data processing, please send a specified request to service@Attune-vep.com. To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Citizen Service Number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. Attune will respond to your request as soon as possible, but in any case within four weeks. Attune would also like to point out that you have the option to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal data

Attune takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized changes. If you feel that your data is not properly secured or there are indications of abuse, please contact us.